ارز حساب
حجم معامله
ارز
قیمت 
لات استاندارد
(واحدها 100,000)
مینی لات
(واحدها 10,000)
میکرو لات
(واحدها 1,000)
ارزش پیپ
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
CHF/JPY
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/USD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/USD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY